A tagozat a 2011/12-es tanév végén megszűnt.


A tagozat
1989 szeptemberében indult. A tanulók munkáiból néhány a Galériában található.
Pályázati eredmények a 2006/2007-es tanévben. Zánka
Pályázati eredmények a 2007/2008-as tanévben.
Pályázati eredmények a 2008/2009-es tanévben: Ilyen volt a nyaram; Egry József versenyCsillagászat éve
Pályázati eredmények a 2009/2010-es tanévben.

A tagozaton tanító tanárok:  
  • Bertáné Bíró Judit /biológia-rajz/ 
  • Milló Ildikó /földrajz-rajz/
  • Nagy Sándorné /tanító-számítástechnika-rajz/

CÉLOK ÉS FELADATOK:
Képzési célunk az átlagosnál jobb adottságokkal, a vizualitás iránt fogékony gyerekek készségeinek, képességeinek, ismereteinek célirányos fejlesztése és ezáltal


FELADATOK:
A képi nyelv folyamatos alkalmazásba ágyazott gyakoroltatása.
Egyes mûvészeti ágak, mûfajok, területek, kézmûves munkák alaposabb, gyakorlati megismerése a tudatos tervezés, kivitelezés folyamatában. Mûves, gondos, igényes munkára nevelés.
A tanulók mûelemzõ, képolvasó, látványértelmezõ, ábrázoló és tervezõ, valamint eszközhasználati képességének fejlesztése.
Mûvészettörténeti ismeretek elmélyítése, kiállítás-látogatási szakkönyvtár-használati, gyûjtési szokások kialakítása.
A tanulók környezet esztétikai érzékenységének és aktivitásának kibontakoztatása.
 

Életkori sajátosságokat figyelembe vevõ, érdeklõdésre, vizuális tapasztalásra, tevékenységbe ágyazott, ismeret, készség, képességfejlesztés.
Érzelmi gazdagítás. Az esztétikai érzékenység- nyitottság, erkölcsi fogékonyság, igényesség, ízlés- alakítása.
A látás kimûvelése, tudatosítása. A képi emlékezet, képzelet gazdagítása.
A kézügyesség, a gyakorlati, technikai készség fokozása.
A tervezõ, konstruáló, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítõ, környezetalakító tevékenységek fejlesztése.
Gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítése.
A vizuális kultúra ágainak, a köznapi, a tömeg, a mûszaki, a tudományos és mûvészi vizuális kommunikáció, kifejezés, jelrendszer eszközeinek, ábrázolásmódjának, mûfaji sajátosságainak ismerete.
A mindennapok, a természet, a társadalom, a kulturális örökség megismerése.
A múlt értékeinek megszerettetése, hagyománytisztelet kialakítása. 

KÖVETELMÉNYEK:
A tanuló legyen képes:

A TANANYAG TARTALMA:
Ismeret, élmény, tapasztalat szerzése a környezetbõl:

Ismeret, élmény és tapasztalatszerzés az emberrõl:

A kultúra területei: a szellemi és tárgyi kultúra
A vizuális kultúra ágai: képzõmûvészet, fotó, film, videó,
A vizuális kultúra mûfajai, technikái.
A vizuális kultúra kultúrköreinek korszakai, legnevesebb alkotói alkotások,
A tömegkommunikáció legfontosabb formái, mûfaji jellegzetességei.
A környezetkultúra ágai: az épített környezet és a tárgyi világ.
A hagyományos népi kultúra és tárgyalkotó tevékenység.
A megismert tárgykörök alkotó kifejezése.
 

A vizuális nevelés tagozat tanulói az alaptantervi órák mellett grafikai, plasztikai, festõialapismereteket adó órákon vesznek részt. Szakkörökön, az iskolában szervezett nyári kézmûves táborokban ismerkednek meg a tûzzománc készítés, a szövés, a bõrözés, a textilfestés, üvegfestés, mintázás, nemezelés alapjaival.